Shar

43 teksty – auto­rem jest Shar.

"Nic nig­dy nie jest ta­kie sa­me. Różno­rod­ność jest wielką siłą, zwłaszcza ta wśród ludzi, pod wa­run­kiem jed­nak, że pot­ra­fimy ją zaakceptować." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2013, 19:44

"I jeśli to tyl­ko możli­we chciałabym zos­tać na tej drodze już na zaw­sze. Nie ma piękniej­szych miej­sc niż te z naszych marzeń.
Pot­rze­ba tyl­ko od­wa­gi, upo­ru, wiary i działania
aby do nich dot­rzeć. Od­wa­gi by zacząć. Upo­ru by wyt­rwać. Wiary by marzyć. Działania by realizować." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 sierpnia 2013, 00:57

"Niemożli­we jest tyl­ko to, co sa­mi ta­kim uczynimy..." 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 czerwca 2013, 06:32

"Naj­pierw udo­wod­nij, że możesz, że pot­ra­fisz, że ro­zumiesz...do­piero po­tem mów, że zwy­cięstwo Ci się należy." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 maja 2013, 06:48

"Do­piero te­raz, gdy zos­tałam sa­ma uświado­miłam so­bie, że wszys­tko, co mogę zdo­być jest mo­je. I za­leży tyl­ko ode mnie, jest kwes­tią mo­jego wy­boru, a po­nad wszys­tko mo­jego działania." 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 maja 2013, 00:45

"Nad­chodzi ta­ki mo­ment, że po pros­tu zaczy­nasz to czuć. Z is­kier­ki ro­bi się og­romny ogień. A po­tem już nic i nikt się nie liczy...i jeśli to nie jest miłość praw­dzi­wej pas­ji, to miłość nie istnieje." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2013, 01:15

"Co zro­biłam, że jes­tem szczęśli­wa? Cóż...pew­ne­go dnia po pros­tu po­wie­działam so­bie: 'Ola, rób to co kochasz i pier**l to, co myślą o tym in­ni. Życie jest za krótkie, żeby się bać.'. Zadziałało." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 maja 2013, 23:04

"Jeśli życie cze­goś mnie do tej po­ry nau­czyło, to te­go, żeby wie­rzyć w miłość. Ale nie tę między­ludzką, bo ona się kończy, a ludzie za­wodzą. Miłość, w którą wierzę ma kon­kretną nazwę - na­zywa­my ją pasją..." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 kwietnia 2013, 00:15

"Życie jest jak ka­syno: al­bo grasz va ban­que i ry­zyku­jesz wszys­tko, ot­rzy­mując w za­mian możli­wość wyg­ra­nia, al­bo nie ry­zyku­jesz nic, tym sa­mym nic nie tracąc, ale też nie zys­kując niczego." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 kwietnia 2013, 20:35

"Cóż...po wielu próbach, niejed­nokrot­nych po­rażkach jed­no wiem na pew­no: każdy po­winien szu­kać szczęścia podążając własną drogą. Inaczej nig­dy go nie zaz­na, bo nie ma jed­noznacznej od­po­wie­dzi na to, czym jest szczęście. Ono zaw­sze jest su­biek­tywne i za­leżne od sytuacji..." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 marca 2013, 11:11
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność